7. apr 2022

Ulveparret i Ulfborg-reviret er forsvundet

Danmark har for tredje gang mistet et ulvepar i Vestjylland. Det vurderer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som sammen overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Ulveparret i Ulfborg-reviret må nu betegnes som forsvundet. Vurderingen bygger på, at ingen af ulvene er blevet observeret siden 5. juli 2021.

Siden det første ulvepar etablerede sig i reviret i efteråret 2016, har der været tre forskellige par efter tur på reviret. Det tredje og seneste par blev etableret i foråret 2020, efter at hannen i det forrige par forsvandt vinteren før.

Det seneste DNA-bekræftede fund af hanulven (GW1840m) og hunulven (GW930f) stammer henholdsvis fra den 18. april 2021 og den 23. maj 2021.

Figur 1. Vildtkamerafoto fra 5. juli 2021, der viser den sidste observation af et individ fra det nu forsvundne ulvepar i Ulfborg-reviret i Vestjylland. Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Mads Skamris, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet.

I løbet af foråret 2021 blev der på vildtkameraer i området jævnligt observeret to voksne ulve, der formodedes at være GW1840m og GW930f. Fra sidst i juni noteredes en mærkbar nedgang i antallet af vildtkameraobservationer, hvilket faldt sammen med en tilsvarende nedgang i fund af afføring. Seneste observation, der menes at kunne kobles til parret, er fra den 5. juli, hvor et enligt individ ses passere et vildtkamera.

På grundlag af observationer af parret og andre ulve, som siden har besøgt reviret i 2021, må det konkluderes, at den sidste ulv i parret (formentlig GW930m) forsvandt i løbet af juli 2021.

Tre andre ulve observeret i Ulfborg-reviret i 2021

For at opklare hændelsesforløbet er et større antal DNA-prøver fra reviret blevet analyseret. DNA-sporene er sammenholdt med andre fundtyper såsom vildtkameraoptagelser og sporforløb.

Som nævnt blev de sidste DNA-fund af det oprindelige par fundet henholdsvis den 18. april og 23. maj 2021. Efterfølgende har ikke mindre end tre andre ulve besøgt reviret.

Den første ny ulv var hunulven GW1434f, som besøgte Ulfborg-reviret omkring den 27. maj 2021, hvor én frisk afføringsprøve blev fundet centralt i området. GW1434f er født i Ulfborg-reviret i 2019 og født af hunnen i Ulfborgparret (GW930m). GW1434f har siden januar 2020 været stedfast i Skjern-reviret. Her blev hun observeret igen den 1. juni 2021 og har opholdt sig her siden. At ulve uden mager kortvarigt genbesøger de territorier, hvor de blev født, er ikke unormalt.

Den næste ulv, der blev fundet DNA fra, er hanulven GW2020m, registreret nordøst for reviret i forbindelse med et husdyrangreb natten til den 4. august. Morgenen inden blev en enlig ulv registreret på fire forskellige vildtkameraer i tidsrummet kl. 05.04 til kl. 06.44. Retningen på observationerne viser, at ulven kom vandrende fra syd mod nord. Alt tyder på, at der var tale om samme strejfulv (GW2020m) på gennemrejse. Dette bekræftes af, at GW2020 registreres vest for Aalborg den 29. september, 22. oktober sydøst for Randers, og 27. oktober nord for Bølling Sø vest for Silkeborg. Den 20. november findes dens DNA-spor i Skjern-reviret, hvor den siden har dannet par med førnævnte GW1434f.

Den tredje ulv dukker op den 22. november, hvor en skovgæst så en formodet ulv. Tre dage senere, den 25. november, bekræftes observationen af en vildtkameraoptagelse. Siden er der registreret 149 uafhængige fund med vildtkamerafotos af en enlig ulv i Ulfborg-reviret. Dette peger klart i retning af, at der kun befinder sig ét individ på reviret. Samtidig med de nye ulveoptagelser, er der siden slutningen af november igen blevet fundet afføringsprøver og sporforløb fra en enlig ulv. DNA-spor fra afføringsprøverne viser, at der er tale om en hanulv med kodenavnet GW2528m. Fra september til november 2021 opholdt denne ulv sig på Skjern-reviret, hvor den tilsyneladende havde dannet par med GW1434f. Dens opdukken i Ulfborg-reviret sidst i november finder sted få dage efter at GW2020 har overtaget dens plads på Skjern-reviret, hvilket næppe har været med dens gode vilje. Hvorom alting er, er GW2528m nu revirhævdende som enlig på Ulfborg-reviret.

Formodet tidspunkt for Ulfborg-parrets forsvinden

Ud fra observationerne af parret og andre ulve, vurderes ulveparret i Ulfborg-reviret, GW1840m og GW930f, at være døde mellem sidst i april og begyndelsen af juli 2021. Tilsyneladende er hannen død først (april-juni) efterfulgt af hunnen (juli).

Ulvepar igennem tiden i Ulfborg-reviret

Danmarks første ulvepar, som etablerede sig i efteråret 2016 i Ulfborg-reviret sydvest for Holstebro, bestod af hunulven GW675f og hanulven GW491m, der begge var immigranter fra Tyskland. I foråret 2017 fik de et kuld på mindst otte hvalpe. Begge voksne ulve forsvandt inden ynglesæsonen i 2018 og regnes som døde, hvor de seneste DNA-spor fra hunnen stammer fra 2. juli 2017, mens hannens DNA blev fundet sidste gang den 25. marts 2018.

I november 2018 etableredes Danmarks andet ulvepar i Ulfborg-reviret og dermed i samme territorium som det første par. Hanulven GW1101m var immigrant fra Tyskland, mens hunulven GW930f var født i reviret året før. Efter et kort besøg i Slesvig-Holsten i maj 2018, vendte GW930f tilbage til Ulfborg-reviret i juni samme år. Det nye ulvepar blev i foråret 2019 forældre til mindst seks hvalpe. Hannen i det andet Ulfborgpar er sidst registreret med sikkerhed den 28. december 2019 og regnes for at være død i løbet af foråret 2020.

Hunnen GW930f forblev i Ulfborg-reviret, og havde allerede i maj 2020 tiltrukket en ny mage i form af hanulven GW1840m, som var indvandret fra Tyskland samme år. Sammen blev de Danmarks tredje ulvepar i Ulfborg-reviret og dermed i samme territorium som de to første par. Nu regnes begge ulve forsvundet og seneste DNA-bekræftede fund af hunulven og hanulven er fra hhv. 23. maj 2021 og 18. april 2021.

Den nationale ulveovervågning benytter en standard, hvor der skal gå mindst ét år uden nye sikre fund af den pågældende ulv i Danmark eller udlandet før en ulv klassificeres som død. Men i det konkrete tilfælde med det forsvundne ulvepar i Ulfborg-reviret, så er der det faktum, at mindst tre enlige ulve med sikkerhed enten har været på besøg i reviret (GW1434f og GW2020m) eller er blevet fast registreret i reviret igennem en længere periode (GW2428m), hvor særligt sidstnævnte eksempel kun kan ske såfremt reviret er ledigt og dermed ikke besat at et revirhævdende ulvepar. Da ulvepar ikke udvandrer er eneste forklaring, at de begge må regnes som forsvundet og dermed døde uden af være blevet fundet.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum, Aarhus, Kent Olsen, kent@nathist.dk / +45 40 27 20 30.

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen