11. jul 2019

Status over de danske ulve for 1. kvartal 2019

I vinter har der været fem ulve i Danmark – én er siden udvandret, én ny dukkede op og blev påkørt, mens to har dannet par.

I løbet af 1. kvartal har der befundet sig fem ulve i Danmark, hvoraf én udvandrede i første halvdel af januar. De resterende fire dyr, som alle vides eller antages at have befundet sig i landet ved udgangen af 1. kvartal, er det nye ulvepar i Ulfborg-reviret i Vestjylland, hanulven i Råbjerg-reviret i Nordjylland, samt en ny, uidentificerede ulv, som blev påkørt i Sønderjylland i februar måned.

Det viser en statusrapport over det videnskabelige arbejde i årets tre første måneder i forbindelse med den nationale overvågning af ulve.

Forskerne understreger i statusrapporten, at det faktiske antal ulve ved udgangen af 1. kvartal 2019 kan have været både højere og lavere end det estimerede, idet kendte individer kan være udvandret eller være døde uden at være registreret forsvundne endnu, ligesom der kan optræde nye ulve, der endnu ikke er registreret.

Fra den aktive overvågning med hjælp fra de mange frivillige, som deltager i efteruddannelse og hjælper forskerne bag overvågningen af ulvene i Danmark, fremgår det af rapporten, at der har været 121 fund af spor efter ulv eller formodet ulv i første kvartal af 2019.

Fundene er resultatet af den aktive monitering med brug af vildtkameraer, registrering af sporforløb, eftersøgning efter DNA-spor i form af hår, ekskrementer, urin, blodspor og spytprøver fra nyligt nedlagt bytte i kombination med den passive monitering med registrering af oplysninger fra offentligheden. Resultaterne er blevet tilføjet i den nationale database, der kurateres af Naturhistorisk Museum Aarhus.

Som led i dette puslespilsarbejde analyserer forskerne også ældre prøver. I den forbindelse er der i to prøver fra henholdsvis oktober 2017 og december 2017 fundet DNA-profiler fra en syvende unge fra 2017-kuldet. Dermed kan det fastslås, at mindst syv af de oprindeligt otte hvalpe overlevede til de var store. Hvalpens senere skæbne er ukendt, da dens DNA-profil ikke er fundet i Danmark eller vores nabolande siden 20. december 2017.

Nedlæggelse af husdyr
I forbindelse med angreb på husdyr har Miljøstyrelsen ønsket at få be- eller afkræftet, om der i de konkrete tilfælde kan findes DNA-spor fra ulv. I de tilfælde, hvor der kan konstateres DNA fra ulv, er der i tillæg til artsbestemmelsen ønsket identifikation til individ og køn, hvis kvaliteten af DNA-sporet gør det muligt.

I statusrapporten for de første tre måneder af 2019 fremgår det, at Miljøstyrelsen har bedt om at få undersøgt prøver fra tre angreb på kalve. I ét tilfælde viste analyserne ingen DNA-spor i spytprøven, mens de øvrige to prøver havde en kvalitet, som muliggjorde artsbestemmelse. I det ene tilfælde viste resultatet hund, men den anden prøve viste ulv. Ulveprøven havde en kvalitet, som tillod køns- og individbestemmelse. Her kunne det konstateres, at der var tale om hanulven fra det nye Ulfborgpar, der fandt sammen i efteråret 2018.

Overvågningens opdagelse af et nyt kuld ulvehvalpe i juni 2019 vil blive gennemgået i et kommende statusnotat for andet kvartal 2019.

Læs notatet her: ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 1. kvartal 2019”.

I henhold til den kontrakt, som Miljøstyrelsen har indgået med det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet om overvågning af ulv i Danmark, skal konsortiet udarbejde en kvartalsvis aktivitets- og resultatrapport.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30 eller seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@bios.au.dk / +45 20 63 07 04.

  • Kent Olsen