13. jul 2021

Habitatvalg og døgnaktivitet hos ræve i et dansk ulverevir

Rovdyr konkurrerer ikke blot om føde, de dræber også hinanden. Mindre rovdyr skal derfor tage sig i agt for større rovdyr. Samtidigt kan toprovdyr være attraktive for mindre rovdyr, da de ofte efterlader ådsler som de mindre arter kan nyde godt af. Mindre rovdyr kan derfor både være tiltrukket af større rovdyr eller prøve at undgå dem. I Danmark har ræven (Vulpes vulpes) siden starten af 1800-tallet levet uden påvirkninger fra andre større rovdyr end mennesket. Dette har lokalt ændret sig efter at ulven (Canis lupus) igen er begyndt at yngle i landet.

For at undersøge om forekomst af ræv i tid og rum påvirkes af tilstedeværelse af ulv, undersøgte vi ved hjælp af vildtkamera-data hvorledes optagehyppigheden (optagelser per kameradøgn) af henholdsvis ræve og ulve inden for Ulfborgreviret (ca. 50 km2) i Vestjylland afhang at tidspunkt på året, terrænforhold (afstand til veje og huse, samt trævegetationshøjde inden for 25 m radius fra kameraerne). Samt for ræven, hvorvidt den var påvirket af tilstedeværelsen af ulve. Der blev brugt billeder indsamlet over en treårig periode (2017-19: sammenlagt 7.613 aktive kameradøgn, hvilket resulterede i 879 optagelser af ræv og 658 optagelser af ulv).

Ulvenes brug af landskabet var negativt korreleret med den gennemsnitlige vegetationshøjde (dvs. jo højere træ- og buskvegetation, jo færre ulveobservationer), hvorimod observationshyppigheden af rævenes brug af landskabet var negativ korreleret med afstanden til nærmeste hus (dvs. jo kortere afstand til huse, jo flere ræve). Når man tog højde for disse faktorer, vare der ingen sammenhæng mellem tilstedeværelse af ræv og ulv. Det tyder derfor på, at ræve og ulve bruger landskabet forskelligt, men ikke påvirker hinanden indbyrdes i nævneværdig grad. Der var ikke forskel i døgnaktivitetsmønstrene hos ræve og ulve mellem perioder med høj og lav ulveaktivitet.

Undersøgelsen tyder således ikke på, at ulve og ræve påvirker hinandens aktivitetsmønstre i hverken tid eller rum. Før der kan konkludere endegyldigt på undersøgelsens resultatet, bør studiet dog gentages i andre ulve-territorier, for at se om det samme mønster optræder der.

Læse specialerapporten her.

  • Kent Olsen