18. dec 2019

Der var mindst 10 ulve i Danmark i sensommeren 2019

Én ulvehvalp formodes at være død i løbet af sensommeren, men Ulfborg-ulveparret havde stadig fem levende hvalpe ved udgangen af tredje kvartal.

Der var mindst fem voksne ulve og fem ulvehvalpe i Danmark i løbet af tredje kvartal 2019. Det viser resultaterne af ulveovervågningen, som baserer sig på både observationer, billeder fra vildtkameraer og DNA-prøver fra spor efter ulv.

Resultaterne fremgår af et nyt statusnotat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, som sammen står for overvågningen af ulve i Danmark.

Samlet vurderer forskerne bag notatet, at der i løbet af perioden 1. juli-30. september 2019 har befundet sig mindst fem voksne ulve samt ét hvalpekuld i Danmark. Foruden to hanulve (GW1156m og GW1169m), der er indvandret fra Tyskland i 2. kvartal, drejer dette sig om parret (GW930f og GW1101m) i Ulfborg-reviret i Vestjylland og deres kuld på nu fem hvalpe, og den ’nordjyske’ hanulv (GW781m) i Råbjerg-reviret.

Én hvalp er ikke set siden juni. Forskerne regner med, at kuldet på oprindelig mindst seks hvalpe sidst i 2. kvartal eller i løbet af 3. kvartal er reduceret til fem hvalpe, da der både på optagelser fra vildtkameraer og flere længerevarende iagttagelser af hvalpekuldet igennem september kun er set fem hvalpe sammen med de voksne ulve.

Den sjette hvalp formodes død forholdsvis tidligt på sommeren. Ifølge udenlandske erfaringer er det forventeligt, at der kan være en vis naturlig dødelighed blandt hvalpe, mens de er små.

Forskerne antager, at alle fem voksne ulve fortsat befandt sig i landet ved udgangen af 3. kvartal. Da strejfulve færdes over store afstande, kan det præcise antal dog både være højere og lavere end dette estimat, idet kendte individer principielt kan være udvandret eller være døde uden at være registreret forsvundne endnu, ligesom der kan være indvandret ulve som endnu ikke er blevet registreret.

Bevægelserne hos de ulve, som ud fra deres DNA-profil kan identificeres til individ, bliver kortlagt ved at sammenholde alle fund for det pågældende individ i det centraleuropæiske ulveregister.

Nedlæggelse af husdyr
I statusrapporten for 3. kvartal 2019 fremgår det, at Miljøstyrelsen har fået undersøgt 22 prøver fra angreb på husdyr. I 17 tilfælde viste prøverne sig med sikkerhed at stamme fra ulv, mens to angreb med sikkerhed kunne siges at være begået af en hund. I de sidste tre prøver var kvaliteten af DNA’et så dårlig, at det ikke var muligt at artsbestemme hvilket dyr, der havde nedlagt husdyrene.

I forbindelse med at en mand blevet bidt af et større, hundelignende dyr, blev der sikret DNA-spor fra rifter på mandens ben og fra bidmærker på hans bukser. Hændelsen fandt sted 24. september 2019 syd for Aabenraa. Analyser har nu vist, at der i begge prøver kun blev fundet DNA-spor fra hund. Analysearbejdet blev i denne forbindelse udført på Senckenberg Instituttet i Tyskland.

Læs hele notatet her: ”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 3. kvartal 2019”

I henhold til den kontrakt, som Miljøstyrelsen har indgået med det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet om overvågning af ulv i Danmark, skal konsortiet udarbejde en kvartalsvis aktivitets- og resultatrapport.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Kent Olsen, kent@nathist.dk /+45 40 27 20 30 eller seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Peter Sunde, psu@bios.au.dk / +45 20 63 07 04.

Figur 1. Geografisk fordeling af sikre og bekræftede (C1 og C2: rød), sandsynlige (C3a: orange) og mulige (C3b: gul) fund af ulv i Danmark i perioden 1. juli-30. september 2019.

 

Tabel 1. Oversigt med resultater af DNA-analyser på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr i perioden 1. juli-30. september 2019 (se Bilag 2 for resultatet af de enkelte prøver). Dette arbejde er udført på Senckenberg Instituttet i Tyskland.

  • Kent Olsen