27. jun 2023

Mindst tre ulvepar har fået hvalpe i år

Observationer og vildtkamera-optagelser indikerer, at mindst tre ulvepar har født hvalpe i 2023. Det konstaterer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Den nationale ulveovervågning har igennem foråret fulgt de fem danske ulvepar i henholdsvis Skjernreviret i Vestjylland, Oksbølreviret i Sydvestjylland, Hovborgreviret i det sydlige Midtjylland, Klosterhedereviret i Vestjylland og Ulfborgreviret i Vestjylland. Observationer og optagelser fra overvågningskameraer bekræfter, at der er født hvalpe i de tre førstnævnte revirer, mens der ikke er noget, som tyder på hvalpe i de to sidste.

Fra Hovborg-, Skjern- og Oksbøl-reviret foreligger billeder og optagelser af diegivende hunulve, hvilket betragtes som dokumentation for at der er født hvalpe. Fra Hovborgreviret foreligger desuden optagelser af otte hvalpe.

Det er tredje år i rad, at ulveparret i Hovborgreviret har fået hvalpe, mens det er anden gang ulveparret i Skjernreviret og første gange ulveparret i Oksbølreviret har fået hvalpe.

Video 1: Videoen viser en optagelse fra et af de kameraer, der er opsat til at overvåge ulvene, hvor det ses at hunulven i Skjernreviret er diegivende. Video: Eskil J. Nielsen-Ferreira, Simon Bomholt, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet.

 

Hvalpe i Hovborgreviret

Mandag den 29. maj fangede et kamera, opsat til at overvåge ulvene i Hovborgreviret, en ulv med en ung hvalp i munden og den 20. juni og den 21. juni fangede et andet kamera to hvalpe, der var begyndt at færdes på egen hånd i reviret. Den 22. juni fangede endnu et kamera mindst otte hvalpe, der gik rundt på egen hånd indtil en voksen ulv hentede dem.

Video 2: Videoen viser optagelser fra nogle af de kameraer, der er opsat til at overvåge ulvene i Hovborgreviret, hvor op til otte hvalp ses bevæge sig rundt. Video: Klelund Dyrehave.

 

Ulveparret i Hovborgreviret fik mindst fire hvalpe i 2021 og mindst seks i 2022. En tidligere hvalp af dette par opholder sig endnu i reviret sammen med forældrene. Da optagelser viser, at den også er diegivende, er det muligt at to hunulve i reviret har født hvalpe i 2023.

Det er endnu for tidligt at angive det præcise antal hvalpe i reviret før der foreligger flere optagelser eller observationer, men mindst otte hvalpe er blevet født. De otte hvalpe kan stamme fra ét kuld, men kan også være resultatet af to kuld, der siden er blevet slået sammen og nu opfostres af de to diegivende hunulve.

Video 3: Videoen viser optagelser fra nogle af de kameraer, der er opsat til at overvåge ulvene i Hovborgreviret, hvor hunulvene GW1700f og GW2584f er diegivende. Video: Klelund Dyrehave.

I sjældne tilfælde kan afkom af et ulvepar have succes med at etablere sig indenfor hovedreviret med en ny ubeslægtet hanulv, der således accepteres i området af det eksisterende ulvepar. Det formodes kun at kunne ske i områder, hvor fødegrundlaget er tilstrækkeligt til at opfostre to hvalpekuld. DNA-analyser forventes at kunne besvare, hvorvidt to kuld hvalpe er blevet født i samme umiddelbare område, og i så fald hvilken hanulv, der er forælder til hvilke hvalpe.

Hvalpene vurderes at være født i begyndelsen af maj og er derfor nu knap to måneder gamle. Optagelserne af hvalpe er gjort i den del af Hovborgreviret, hvor offentlighedens adgang er midlertidigt begrænset af hensyn til de ynglende ulve. Hvalpene forventes ikke at bevæge sig uden for det hegnede område i Klelund Plantage før til efteråret.

Undgå forstyrrelse

Miljøstyrelsen henstiller til, at man respekterer eventuelle adgangsforbud og ikke går ud og leder aktivt efter ulvehvalpene i Hovborg-, Skjern- og Oksbøl-reviret.

Hovborgreviret

Frem til og med 1. oktober 2023 er det område i Klelund Plantage, hvor hvalpene færdes, midlertidigt lukket for offentlig færdsel. Det skyldes, at de danske myndigheder (jf. habitatdirektivets artikel 12 stk. 1) skal sikre, at ulve ikke ”forsætligt forstyrres, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer”.

Da ulveparret i Hovborgreviret ynglede 2021 og 2022, indførte Vejen og Varde kommuner adgangsforbud for publikum i ulvenes mest oplagte yngleområde. Adgangsbegrænsningen i 2023 bygger således på erfaringer fra tidligere ynglesæsoner.

Adgangsforbuddene i 2021 og 2022 gjorde det muligt for ulvene at opretholde en forholdsvis uforstyrret dagaktiv adfærd helt frem til forbuddets ophævelse. I denne periode bevægede ulvene sig ofte rundt på områdets nordlige hede- og mosearealer, hvor de kunne iagttages på forstyrrelsesfri afstand fra udkigstårnet på Agerbækvej. Det gav en meget lang række af skovens gæster mange og store naturoplevelser.

Med udgangspunkt i lovgivningen og erfaringer fra 2021 og 2022, har Vejen og Varde kommuner genindført et midlertidigt forstyrrelsesfrit område i Klelund Plantage fra 1. april 2023 til og med 1. oktober 2023. Det forstyrrelsesfrie område er markeret med skilte og oplysningstavler i området.

Skjernreviret

Ulvefamiliens aktivitetsområde i Skjernreviret er centreret på Borris Skydeterræn, som dækker 47 km2. Skydeterrænet er militært øvelsesområde, og al adgang til terrænet er omfattet af en række betingelser. Primært af sikkerhedsmæssige grunde, men også af hensyn til dyre- og fuglelivet. Militære afspærringer skal respekteres. Ved indkørslerne til skydeterrænet på Borriskrogvej findes informationsstandere med adgangstider. Her er også en publikumsfolder om terrænet med et kort over området med markering af veje, hvor man lovligt må færdes.

På dage, hvor militæret ikke træner, er Borris Skydeterræn åbent for publikum fra kl. 8.00 morgen og til solnedgang. Færdsel er kun tilladt på specifikke navngivne veje (veje med vejskilte markeret med lilla farve på kortet i publikumsfolderen). Al øvrig færdsel i terrænet, på brandbælter, stier og kampvognsspor er forbudt. Der skal overalt udvises det størst mulige hensyn til naturen.

Guidelines for hensynsfuld ulveturisme

For dem, som ønsker at observere ulve eller deres spor i naturen, har Miljøstyrelsen udgivet en række guidelines for hensynsfuld ulveturisme, hvilke baserer sig på faglig rådgivning fra ulveforskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus.

Samlet status på ulvepar

  • Klosterhedereviret i Vestjylland: GW3186f: danskfødt i 2022, og GW1430m: indvandret i december 2019). Pardannelse i januar 2023. Parret formodes ikke at have ynglet i 2023.
  • Ulfborgreviret i Vestjylland: GW3187f: danskfødt i 2022, og GW2528m: indvandret i september 2021. Pardannelse i december 2022. Parret formodes ikke at have ynglet i 2023.
  • Skjernreviret i Vestjylland: GW1434f: danskfødt i 2019, og GW2020m: indvandret i august 2021. Pardannelse i november 2021. Parret fik mindst otte hvalpe i 2022. Parret har ynglet igen i 2023.
  • Oksbølreviret i Sydvestjylland: GW2583f: danskfødt i 2021, og GW1468m: danskfødt i 2019. Pardannelse i marts 2022. Parret har ynglet for første gang i 2023.
  • Hovborgreviret i det sydlige Midtjylland: GW1700f: indvandret i juni 2020, og GW1469m: danskfødt i 2019. Pardannelse i december 2020. Parret fik mindst fire hvalpe i 2021 og mindst seks hvalpe i 2022. Parret har ynglet igen i 2023. En tidligere hvalp af dette par, hunulven GW2584f født i 2021, opholder sig endnu i Hovborgreviret sammen med forældrene og formodes også at have født hvalpe i år. Da både GW1700f og GW2584f er diegivende, formodes begge at have født hvalpe i 2023.

Husk at melde hvis du ser en ulv!

For effektivt at kunne finde DNA fra det formodede ulvepar, er det en hjælp at høre om så mange iagttagelser som muligt, så vi ved, hvor der skal ledes. Derfor opfordres alle, som mener at have set en ulv, at indsende eksempelvis billeder eller observationer af ulve og formodede ulve til den nationale ulveovervågning (ulv@nathist.dk). Offentliggjorte ulvefund præsenteres med en sløring på 10x10 km, men man kan også vælge, at det indsendte fund ikke skal være tilgængeligt for offentligheden. Samtidig kan man som indsender vælge, at ens navn holdes fortroligt og kun kendes af den nationale ulveovervågning.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus, Kent Olsen, kent@nathist.dk / +45 40 27 20 30.

Professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, Peter Sunde, psu@ecos.au.dk / +45 20 63 07 04.

Billede: Billedet viser syv hvalp fotograferet med overvågningskamera den 22. juni 2023 i Hovborgreviret i Sydjylland. Foto: Klelund Dyrehave.

 

Billede: Billedet viser seks hvalp sammen med en hunulv fotograferet med overvågningskamera den 22. juni 2023 i Hovborgreviret i Sydjylland. Foto: Klelund Dyrehave.

 

Billeder og video 

Billeder og video må bruges frit mod behørig kildeanvisning efter god presseskik til omtale af denne historie. Billederne må ikke bruges til omtale af 3. parts (formodede) observationer af ulv eller som illustration af artikler, der ikke omtaler Naturhistorisk Museum Aarhus eller Aarhus Universitets undersøgelser af ulv i Danmark, uden foregående aftale.

  • Kent Olsen